Qua thông tin chưa chính xác của một số cơ quan báo chí, trang tin điện tử về dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận cung cấp thông tin về dự án này như sau:

1. Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Ngày 10/3/2016, Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án khu du lịch cộng đồng tại xã Thuận Quý. Tuy nhiên, để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư dự án tại khu vực này, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh một số tiêu chí cơ bản để kêu gọi đầu tư.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1287/SKHĐT-HTĐT ngày 06/5/2016, UBND tỉnh có Công văn số 1670/UBND-VXDL ngày 19/5/2016 thống nhất một số tiêu chí cơ bản để kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch cộng đồng tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam với diện tích 12,54 ha và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án khu du lịch cộng đồng tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam trên Báo Bình Thuận và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn đăng thông tin là 30 ngày.

Ngày 13/6/2016, Báo Bình Thuận, Trung tâm Thông tin đã đăng thông tin mời gọi Đầu tư (Báo Bình Thuận số 5517). Theo đó, có 04 hồ sơ đăng ký tham gia.

Trên cơ sở thẩm định và kết quả bỏ phiếu lựa chọn nhà đầu tư, ngày 15/8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2741/SKHĐT-HTĐT báo cáo kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư khu du lịch cộng đồng tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Ngày 08/9/2016, UBND tỉnh có Công văn số 3228/UBND-VXDL đồng ý cho Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam lập hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án khu du lịch cộng đồng tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam với diện tích 12,54 ha.

Như vậy, việc lựa chọn nhà đầu tư đã được thực hiện đúng quy trình, quy định, khách quan, minh bạch.

Theo hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại Công văn số 3885/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường trong đó có xác định: “khu đất diện tích 12,45 ha là đất do UBND xã Thuận Quý quản lý, quỹ đất của địa phương đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của dự án. Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì huyện Hàm Thuận Nam thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư; căn cứ Điều 110, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì khu đất này không phải đấu giá quyền sử dụng đất”.

2. Về quy trình, thủ tục giao đất, cho thuê đất

Ngày 19/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 654/TTr-STNMT về việc giao đất, cho Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 27/9/2018, cụ thể:

(1) Cho Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam thuê đất diện tích 104.811,3 m² tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam:

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ;

Thời hạn sử dụng đất: Từ ngày ký quyết định này đến hết ngày 05/12/2066 (theo Khoản 7 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 3579/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh);

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

(2) Giao cho Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam diện tích 20.608,5 m² đất tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết để đầu tư các hạng mục mục đích công cộng:

Mục đích sử dụng đất: Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (chỉ triển khai các công trình phục vụ mục đích công cộng, không kinh doanh như: Khu rừng dương sinh thái, công viên cắm trại, câu lạc bộ văn hóa – giải trí – thể thao, khu nhà văn phòng điều hành dự án, cây xanh cảnh quan, công trình hạ tầng kỹ thuật…. theo khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh);

Thời hạn sử dụng đất: Từ ngày ký quyết định này đến hết ngày 05/12/2066 (theo khoản 7 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 3579/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh);

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (theo khoản 2 Điều 54 Luật Đất đai năm 2013). Sau đó, điều chỉnh tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 (Điều chỉnh tên người sử dụng đất cho phù hợp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư).

3. Liên quan đến việc không đấu giá quyền sử dụng đất

Đối với phần diện tích 104.811,3 m² tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

Theo Phục lục II của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì huyện Hàm Thuận Nam là địa bàn ưu đãi đầu tư, thành phố Phan Thiết là địa bàn không ưu đãi đầu tư.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều này, cụ thể: Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

Như vậy, dự án này được miễn tiền thuê đất (có thời hạn) nên căn cứ Điều 110, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 thì dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nên không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Mặt khác, căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 70 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015, được sửa đổi tại khoản 19 Điều 1 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh quy định: “Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất do Nhà nước quản lý không phải giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện dự án, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp dự án đầu tư thuộc địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi đầu tư”.

Đồng thời, theo ý kiến hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 537/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 29/3/2019, ý kiến của Cục Quy hoạch đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 143/CQHĐĐ-PGĐ ngày 16/5/2019 thì việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai năm 2013 thì thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với phần diện tích 2,06 ha tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết

– Căn cứ điểm a, khoản 2 điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Khoản 2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

Điểm a. Giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

– Căn cứ khoản 2 điều 54 Luật Đất đai 2013. Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

“Khoản 2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này”.

Phần diện tích 2,06 ha tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1165/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 có quy định: chỉ triển khai các công trình phục vụ mục đích công cộng, không kinh doanh” và tại điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định giao đất số 2590/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận có quy định mục đích sử dụng đất: Đất vui chơi, giải trí công cộng (chỉ triển khai các công trình phục vụ mục đích công cộng, không kinh doanh).

Do đó, phần diện tích 2,06 ha tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết không phải áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tóm lại, căn cứ theo các quy định trên, dự án khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương có tổng diện tích là 125.421,8 m²; trong đó, diện tích 104.811,3 m² tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư nên không phải đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích 20.608,5 m² tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư nhưng phần diện tích này sử dụng vào mục đích công trình công cộng không kinh doanh, sau khi làm xong thì người dân tự do vào sinh hoạt công cộng (không kinh doanh) thuộc trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Đất đai năm 2013 nên thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

4. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng dự án

Theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 178/TTr-SNN ngày 11/10/2019 và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4291/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/9/2019, xác định trong 12,54 ha dự án có 7,17 ha rừng trồng Phi lao có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng (không phải là rừng phòng hộ), hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích 7,17 ha đảm bảo điều kiện theo qui định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp, cụ thể:

Sự phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

– Phần diện tích 7,17 ha thuộc danh mục các dự án du lịch ven biển tại thành phố Phan Thiết và khu vực ven biển Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đăng ký chuyển mục đích sử dụng rừng giai đoạn 2016 – 2025 tại Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tình Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2025.

– Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hàm Thuận Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018.

Về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:

Ngày 25/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 79/NQ-HĐND thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; trong đó, có dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương, diện tích dự án 12,54 ha, diện tích rừng trồng có nguồn gốc từ ngân sách (nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng) chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác 7,17 ha.

Về dự án đầu tư được duyệt:

Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 05/12/2016, Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 và Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương. Quyết định số 001QĐ/2019 ngày 02/10/2019 về phê duyệt dự án đầu tư của Giám đốc Công ty TNHH Biển Quê Hương–Phan Thiết (vốn ngoài ngân sách).

Về phương án trồng rừng thay thế, nộp tiền trồng rừng thay thế:

Phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt tại Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh và xác nhận của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh về hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế tại công văn số 23/CV-QBVPTR ngày 09/7/2018.

Đồng thời, trong quá trình thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã rà soát, đối chiếu với Giấy phép quy hoạch số 1186/GPQH ngày 03/4/2017, Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương.

* Như vậy, diện tích rừng trồng trên khu đất dự án khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương là rừng trồng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng (không phải là rừng phòng hộ), đã thực hiện đầy đủ hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp, có dự án đầu tư được duyệt, phù hợp với quy hoạch 03 loại rừng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có phương án trồng rừng thay thế và nộp đủ tiền trồng rừng thay thế, đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 và phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng dự án là đảm bảo quy định Luật Lâm nghiệp.

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: